Turk English
FORM DOLDURUN
SİZİ ARAYALIM

Kazandıran Sistem

olanaklar

Nası' Yaaaani?

Yanlış görmedin! Başarını garanti ediyoruz. Ailen senin başarınla daha çok gururlanacak. Bunu beraber başaralım. TYT sınavında 70 net, LGS sınavında 60 net ve üzeri garantili !

olanaklar

Bu Neyin Kafası ?

Dostum bu başarıya ulaşanların kafası. Branşında en kafaya oynayan hocaların seninle kafa dengi olması seni şaşırtmasın. En kafa matematikçi, en kafa fizikçi ve daha niceleri seni bekliyor.

olanaklar

Zamana Karşı

Sana burada sayfalarca bizi övebilirim, sen de sıkılmadan aşağı kaydırarak okuyabilirsin. Sınavı kazanmak istiyorsan formu doldur seni arayalım.


Ticari İletişim İzni hakkında bilgilendirme
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu izin ile birlikte, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.


Turk English Stanford

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla DERSHANE tarafından işlenmektedir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Şirketimiz ile Öğrenci, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Çalışan, Ziyaretçi, Çalışan Adayı, Hissedar/Ortak, Veli / Vasi / Temsilci, Sınav Adayı sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. DERSHANE olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.1. Veri Sorumlusunun Kimliği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: DERSHANE Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan DERSHANE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından; • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Sınav Başvurularının Alınması • Sınavın Gerçekleştirilmesi • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi • Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Bilgi Teknolojisi Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Diğer-İdareye Ait Malların Kaydı Muhafazası ve Kullanımı • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Talep / Şikayetlerin Takibi • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.3. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yurtiçinde İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Yasal Yükümlülük, Ticari Amaç, Operasyonel İşlemler, İdare Talebi, Sözleşme, Mahkeme Emri sebeplerine dayanılarak belirli gruplara aktarılabilecektir. Yurtiçi alıcı grupları; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, diğer-banka. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve DERSHANE Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. El yazısı Kağıt Web Tabanlı Yazılım Yazılım Programı edudiamond Yazılım Sistemi Fotoğraf Makinesi-Kamera Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi Excel Programı Muhasebe Programı Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Açık Rızanın Alınması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, gungoreningilizkultur.com adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi; Şirketimizin sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz. Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.